szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Przetargi zakończone:
Ogłoszenie Przetarg \\\\\\

1/2012

Pyrzyce: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach w ramach Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Numer ogłoszenia: 44168 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5791960, faks 091 5701225.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpyrzyce.pl, www.bip.ppkpyrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: przedsiębiorstwo komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach w ramach Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach w ramach Projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót modernizacyjnych obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Pyrzycach oraz pompowni głównej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają zamieszczone w Części III - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: a) Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę Robót Budowlanych, b) przedmiar robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT: I. Roboty ziemne obejmują: a) wykonanie wykopów pod sieci technologiczne (rurociągi i studnie), b) wykonanie rozbiórki grobli stawów nr 1 i nr 2, wykonanie podsypek oraz skarp i nasypów dla uformowania IV laguny osadowej, c) formowanie nasypów przy stawie nr 4 dla wykonania trzcinowiska, d) obsypanie nowych obiektów, zasypanie wykopów pod sieci technologiczne. II. Roboty rozbiórkowe obejmują: a) komora krat: rozbiórka posadzki i podłoża wraz z podsypką, b) pompownia główna: rozkucie skosów w komorze pompowni, demontaż luków montażowych, c) pomieszczenia dyspozytorni i pomieszczenia socjalne: skucie glazury, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, skucie posadzek z terakoty i lastrika, rozbiórka obróbek blacharskich, rozebranie pokrycia z papy, d) budynek administracyjny: skucie glazury, demontaż stolarki okiennej, rozbiórka obróbek blacharskich, e) komora beztlenowa (zbiornik retencyjny): rozebranie ścianki działowej fi 13,80 m z bali drewnianych i profili stalowych, f) reaktory R1 i R2: rozebranie ścianek działowych fi 13,80 m z bali drewnianych i profili stalowych, rozebranie betonu podtorza, g) rozebranie portierni na terenie oczyszczalni ścieków, h) rozebranie wiaty stalowej na terenie oczyszczalni ścieków, i) demontaż bram wjazdowych na teren oczyszczalni i teren przepompowni, j) rozebranie starych punktów zlewnych i punktów wapnowania na przepompowni, k) rozbiórka przykryć zbiorników magazynowych siarczanu, l) rozebranie poletek osadowych przy piaskowniku pionowym. III. Roboty betonowe - wykonanie: a) ściany i dno piaskownika pionowego, b) posadzki, ściany żelbetowe pompowni głównej, c) ścianki żelbetowe, szyby żelbetowe i in. roboty betonowe wewnątrz reaktorów R1 i R2 i Zbiornika 2, d) obniżenie posadzki, wykonanie kanału wg Projektu w budynku krat, e) wykonanie fundamentu pod stację zlewną na przepompowni, f) wykonanie robót betonowych i żelbetowych komory rozdziału z zagęszczaczem osadu. IV. Roboty zbrojarskie - wykonanie: a) ścian i dna piaskownika pionowego, b) posadzek, ścian działowych żelbetowych pompowni głównej, c) ścianek żelbetowych, szybów żelbetowych i in. robót betonowych wewnątrz reaktorów R1 i R2 i Zbiornika 2, d) obniżenie posadzki, wykonanie kanału wg projektu w budynku krat e) wykonanie fundamentu pod stację zlewną na przepompowni f) wykonanie robót betonowych i żelbetowych komory rozdziału z zagęszczaczem osadu. V. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych: a) ścian i dna piaskownika pionowego, b) posadzek, ścian działowych żelbetowych pompowni głównej, c) ścianek żelbetowych, szybów żelbetowych i in. robót betonowych wewnątrz reaktorów R1 i R2 i Zbiornika 2, d) posadzki i kanału wg projektu w budynku krat, e) fundamentu pod stację zlewną na przepompowni, f) robót betonowych i żelbetowych komory rozdziału z zagęszczaczem osadu. VI. Roboty elewacyjne - związane z wykonaniem elewacji na obiektach: a) Dyspozytornia i pomieszczenie socjalne, b) Budynek administracyjny, c) Budynek dmuchaw, d) Budynek hydroforni, e) Budynek magazynowy, f) Budynek garażowy, g) Budynek kotłowni, h) Budynek stacji trafo i obiekty rozdzielni przy reaktorach. VII. Wykonanie lekkich obudów ścian i dachów z blach: a) reaktory R1, R2 i Zbiornik 2: obudowa z blachy fałdowej na pod - konstrukcji stalowej, b) komora krat: rozebranie obudowy dachu i ścian z blachy, demontaż części konstrukcji stalowej, wykonanie nowej obudowy dachu i ścian z płyt stalowych warstwowych z rdzeniem styropianowym bądź poliuretanowym, c) pompownia główna: rozebranie obudowy dachu i ścian z blachy, demontaż części konstrukcji stalowej, wykonanie nowej obudowy dachu i ścian z płyt stalowych warstwowych z rdzeniem styropianowym bądź poliuretanowym, d) rozebranie obudowy ścian piaskownika/komory rozdziału, demontaż konstrukcji nośnej, wykonanie nowej obudowy komory rozdziału z zagęszczaczem - nowa funkcja obiektu, e) rozebranie starego zadaszenia rozdzielni przy reaktorach i zbiorniku retencyjnym i wykonanie nowego pokrycia z blachy fałdowej. VIII. Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej PVC: a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w dyspozytorni i pomieszczeniu socjalnym, w budynku administracyjnym, hydroforni, stolarka o współczynniku przenikania ciepła max 0,9 W/m2K, b) wykonanie okien i drzwi w budynku krat i budynku pompowni głównej. IX. Roboty ślusarskie: Związane z wykonaniem balustrad oraz montażu akcesoriów stalowych, przewidzianych do wykonania przy realizacji robót X. Podłoża i posadzki betonowe: a) wykonanie posadzek z płytek gresowych w remontowanych budynkach: dyspozytorni i pomieszczeniu socjalnym, budynku administracyjnym, hydroforni, budynku krat, b) naprawa ubytków posadzki betonowej. XI. Naprawa konstrukcji betonowych - roboty dotyczące: a) uszczelnienie ścian zbiorników reaktorów i zbiornika retencyjnego, b) remont podtorza, c) remont komory zasuw rurociągów tłocznych pompowni głównej. XII. Wykonanie nawierzchni drogowych i utwardzonych - wykonanie robót dotyczących: a) profilowania i zagęszczania mechanicznego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, b) wykonania warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm w korycie i na poszerzeniach, c) wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, układanej na podsypce cementowo - piaskowej, d) obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. XIII. Wykonanie tynków wewnętrznych: a) uzupełnienie tynków na zamurowanych otworach w obiektach: dyspozytornia i pomieszczenie socjalne oraz budynek administracyjny, b) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach w dyspozytorni, pomieszczeniach socjalnych i budynku administracyjnym. XIV. Roboty malarskie - wykonanie: a) powłok malarskich przy zastosowaniu farby emulsyjnej w budynku dyspozytorni i pomieszczeniach socjalnych oraz budynku administracyjnym, budynku dmuchaw, budynku hydroforni, budynku trafo, budynków rozdzielni, magazynów i garaży, b) powłok malarskich przy zastosowaniu farby chlorokauczukowej na elementach stalowych podlegających renowacji. XV. Roboty murowe - do zrealizowania na obiektach: a) Dyspozytorni i pomieszczenia socjalne, b) Budynku administracyjnego, c) Budynku hydroforni. XVI. Wykonanie okładzin wewnętrznych ceramicznych w obiektach: W budynku administracyjnym, budynku hydroforni, dyspozytorni z pomieszczeniem socjalnych i budynku krat. XVII. XXVII. Obróbki blacharskie: Wykonania robót blacharskich wraz z wymianą rynien i rur spustowych na budynku administracyjnym, hydroforni, budynek dmuchaw, budynek trafo, budynki garażowe i magazynowe, budynku kotłowni oraz dyspozytorni i pomieszczenia socjalnego pompowni głównej. XVIII. Roboty pokrywcze Wykonanie pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej na obiektach: a) dyspozytorni i pomieszczenia socjalne, b) budynek administracyjny, c) budynek dmuchaw, d) budynek hydroforni, e) budynek trafo, f) budynki garażowe i magazynowe, g) budynek kotłowni. XIX. Roboty elektryczne i AKPiA: W ramach robót związanych z zakresem elektryki i AKPiA: a) wykonanie szaf i rozdzielnic w części elektrycznej i AKPiA ze sterownikami i przynależnym wyposażeniem dodatkowym dla modernizowanych i nowopowstałych obiektów oczyszczalni ścieków i pompowni głównej, b) wykonanie układu pomiaru poziomu w zbiorniku pompowni: - automatykę sterowania pompami w zależności od poziomu cieczy, - układy zabezpieczające obwody i pompy; c) wyposażenie stanowisk operatorskich w sprzęt komputerowy i drukarkę d) wyposażenie stanowiska biurowego w komputer biurowy do kontroli i archiwizacji danych e) zastosowanie dwu kamer przemysłowych podłączonych do drugiego komputera pracującego jako serwer podłączony do Internetu; f) zastosowanie połączenia radiowego z przepompownią ścieków w celu wizualizacji i rejestracji stanów pracy urządzeń oraz poziomu w zbiorniku czerpnym; g) zastosowanie połączenia z Internetem w celu zdalnego przeglądania danych i podglądu z kamer; h) zamontowanie sterownika w Centralnej Sterowni, pozwalającego kontrolować obiekt przepompowni i oczyszczalni ścieków; i) montaż sygnalizacji alarmowej wewnątrz sterowni oraz na zewnątrz budynku; j) dostarczenie licencji oprogramowania narzędziowego, k) wyposażenie i dostawa aparatury kontrolno - pomiarowej tj. należy opomiarować przepływ ścieków surowych i oczyszczonych, przepływ osadu nadmiernego, zawartość tlenu rozpuszczonego, temperatury, wysokości osadu w osadniku, stężenia osadu, odczynu pH, z możliwością sterowania ręcznego i automatycznego i wizualizacją procesów w stacji operatorskiej która powinna zapewnić: - zarządzanie automatyczne technologią oczyszczalni, - zmianę parametrów technologicznych oczyszczalni, - archiwizację danych, - tworzenie wykresów wybranych parametrów i ich wydruk, - monitoring stanów bieżących i awaryjnych oczyszczalni; l) wykonanie szafek obiektowych AKPiA, m) wymiana i wykonanie sieci kablowych dla potrzeb zasilania energetycznego i układu AKPiA, n) zastosowanie falowników uniwersalnych ze sterowaniem bezczujnikowym wektorowym do sterowania pracy pomp i in. urządzeń, o) wymiana instalacji oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach obiektów oczyszczalni i przepompowni ścieków, p) wykonanie bram wjazdowych automatycznych, furtka - montaż domofonu na pompowni i oczyszczalni, q) wymiana oświetlenia zewnętrznego - wymiana słupów i lamp na energooszczędne r) wymiana transformatorów na typ suchy - żywiczny na oczyszczalni i pompowni głównej dostosowanych do mocy projektowanych urządzeń, s) wyposażenie oczyszczalni i przepompowni w agregaty prądotwórcze dostosowane do zapotrzebowania mocy, t) sterowanie komputerowe zastosowane jako priorytetowe, a sterowanie ręczne stosowane jest tylko w przypadkach awaryjnych lub remontowych, u) zastosowanie zasilaczy awaryjnych (UPS) przy stanowiskach komputerowych, v) w systemie komputerowym zastosować obowiązek logowania się operatora, technologa itd., w) zasilanie urządzeń automatyki zabezpieczyć przed przepięciami, x) wykonanie instalacji odgromowej na obiektach oczyszczalni i pompowni głównej. XX. Sieci technologiczne - wykonanie: a) sieci i rurociągów z rur ze stali kwasoodpornej, b) sieci z rur PVC-U 6 bar, c) montażu armatury na rurociągach. XXI. Wewnętrzne instalacje wodno - kanalizacyjne: Wykonanie wymiany armatury wodnej oraz kanalizacyjnej w: a) pomieszczeniach sanitarnych dyspozytorni, b) pomieszczeniach sanitarnych budynku administracyjnego, c) wykonanie instalacji wodociągowej do punktu zlewnego, d) wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do budynku krat - płukanie skratek z rur PE, e) wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej do obiektu pompowni - płukanie piaskownika - z rur PE, f) wykonanie instalacji wodociągowej do budynku krat - płukanie skratek. g) wykonanie instalacji wodociągowej do obiektu pompowni - płukanie piaskownika, h) wymiana instalacji wodociągowej hydroforni. XXII. Technologia przepompowni i oczyszczalni: a) Punkt stacji zlewczej: - likwidacja starych punktów zlewnych wraz ze stanowiskami do wapnowania, - wykonanie stacji zlewczej ścieków dowożonych. b) Komora krat: - demontaż kraty mechanicznej typ KUMP- 1 kpl., - demontaż kraty ręcznej - 1 kpl., - montaż automatycznej kraty schodkowej, - montaż podajnika odwadniającego, - montaż ręcznej kraty, - montaż zastawek kanałowych o napędzie ręcznym, - montaż sprężarki, - doprowadzenie wody do płukania skratek. c) Pompownia tymczasowa: - demontaż wyposażenia pompowni tymczasowej, - montaż wyposażenia pompowni tymczasowej (pompy samozasysające, zawory zwrotne, zawory odpowietrzające, zawory odcinające, kosz ssawny, rurociągi ssawne, rurociągi tłoczne). d) Pompownia główna, piaskownik pionowy, separator - płuczka piasku: - demontaż pomp z prowadnicami oraz stopami sprzęgającymi, - demontaż rurociągów tłocznych fi 150 mm - 12m, - wymiana rurociągów fi 400 mm do komory zasuw, - montaż pomp samozasysających z silnikami 30 kW, - montaż rurociągów tłocznych wraz z armaturą, - wyposażenie komory ssawnej pomp, - montaż zasuwy fi 400 mm, - montaż rury dopływowej fi 800 mm KO, - montaż wysięgnika o napędzie elektrycznym i udźwigu 1 t, - montaż zastawek o napędzie automatycznym i ręcznym, - montaż wyposażenia wewnętrznego piaskownika (rura dopływowa i centralna, zespół przegród skośnych, koryto przelewowe), - montaż pompy do usuwania piasku, - montaż separatora piasku, - montaż płuczki piasku, - doprowadzenie wody wodociągowej do płukania piasku. e) Komora rozdziału ścieków surowych: - demontaż armatury istniejącej w komorze rozdziału ścieków surowych, - montaż nowej armatury i wyposażenie komory. f) Zbiornik retencyjny: - demontaż wyposażenia biooxybloku: pomostów obrotowych, aeratorów, pierścieni pływających, pomp, koryt wraz z belkami podtrzymującymi, szyny jezdnej, przegród w osadniku, - demontaż ścianki działowej, - montaż zasuwy odcinającej, - montaż zastawek naściennych, - montaż pompy, - montaż mieszadeł pompujących, - wykonanie nowych schodów z KO. g) Reaktory R 1 i R 2: - demontaż wyposażenia biooxybloku: pomostów obrotowych, aeratorów, pierścieni pływających, pomp, koryt wraz z belkami podtrzymującymi, szyny jezdnej, przegród w osadniku -2 kpl., - montaż pomostów obrotowych, - montaż pomp recyrkulatu, - montaż pomp osadowych, - montaż zestawów mieszająco - napowietrzających z dyfuzorami, - montaż instalacji sprężonego powietrza, - montaż mieszadeł łopatkowych, - montaż aeratorów powierzchniowych z wirnikiem pompującym, - montaż przegród epoksydowych w osadniku, - montaż koryt z KO, - montaż instalacji zdmuchiwania piany, - montaż instalacji czyszczenia koryt, - montaż rurociągów KO z armaturą - doprowadzających ścieki surowe do reaktorów, - montaż rurociągów odwadniających z KO, - montaż rurociągów spustu osadu nadmiernego z KO, - montaż rurociągu sprężonego powietrza do R1 i R2. h) Stacja dozowania koagulantu (PIX) Wykonanie kompletnej stacji wraz z wanną betonową i zbiornikiem. i) Komora rozdziału z zagęszczaczem osadu: - demontaż wyposażenia piaskownika, - montaż schodów, - montaż pomostów obsługi, - montaż korpusu zagęszczacza osadu, - montaż armatury i wyposażenia technologicznego, - montaż tymczasowej instalacji dopływu ścieków - na czas prowadzonych prac modernizacyjnych. j) Pompownia lokalna Wymiana pomp wraz z armaturą. k) Laguny osadowe: - dodatkowe wykonanie na lagunie 4 zabezpieczenia dna i skarp poprzez wyłożenie płytami YOMB, - wykonania wjazdu z płyt drogowych, - wykonanie pomostu na lagunie nowej, - na lagunach istniejących nr 1, 2, 3 wymiana drenażu oraz pomostów. l) Staw retencyjny: - wymiana pomostów, - wymiana studni betonowych, - wymiana zasuw. - oczyszczenie stawu. m) Trzcinowisko: - wyłączenie istniejącego 4 stawu z eksploatacji celem zamiany na trzcinowisko, - wykonanie uformowania skarpy, - wykonanie obsadzenia trzciną dna stawu. Studnia zbiorcza i koryto odpływowe: Należy dokonać: - wymiany pokrycia z istniejącego drewnianego na tworzywowe wzmocnione PEHD, - wymiany barierek stalowych na barierki ze stali KO. W budynku administracyjnym należy dodatkowo wykonać: - wymiana wentylacji mechaniczno - grawitacyjna, - wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, - wymiana istniejących podgrzewaczy wody o zbiorniku 100 l. - 2 szt. na nowe, o takich samych parametrach, - wymiana istniejącego podgrzewacza przepływowego szt. 1 w pomieszczeniu WC na nowy, o takich samych parametrach, - schody należy obłożyć płytkami antypoślizgowymi, dokonać wymiany poręczy, - montaż rolet pomieszczeniach biurowych, laboratorium i dyspozytorni, - dopasowanych do okien. Należy dostarczyć wyposażenie budynku i laboratorium: - meble oraz wyposażenie meblowe pomieszczeń biurowych i socjalnych (biurka, stoły, krzesła, szafy, regały). Wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych. - pralka automatyczna w klasie energetycznej A+, - lodówka z zamrażalnikiem z technologią No Frost lub inną technologia opartą na intensywnym krążeniu zimnego powietrza wskutek czego wilgoć jest usuwana z zamrażalnika, co zapobiega osadzaniu się szronu na przechowywanych produktach oraz lodu we wnętrzu urządzenia, a mrożone produkty nie przywierają do siebie, co pozwala utrzymać pełną kontrolę nad zawartością zamrażarki, a ponadto zachowują jakość, barwę i zapach, a brak szronu i lodu umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej do przechowywania oraz pozwala uniknąć czasochłonnego rozmrażania i czyszczenia. Wyposażenie laboratorium w sprzęt laboratoryjny: - pehametr przenośny, - tlenomierz, - waga laboratoryjna z zakresem od 50 mlgram do 200 gram ze stołem - komplet, - suszarka laboratoryjna, - destylarka, - chłodziarka, - cieplarka, - zestaw do oznaczania BZT5, - pipety automatyczne - szt. 4., - wago suszarka. Budynek hydroforni - wymiana pompy i armatury w studni głębinowej - pompa G80, - należy dokonać podziału funkcjonalności poprzez ustawienie ścianki działowej z drzwiami, - umiejscowić stację PIX. W wydzielonym pomieszczeniu, - wykonać przykrycie pomieszczenia kondygnacji podziemnej uchylne stropowe, - wymienić wentylację mechaniczno - grawitacyjną na nową identycznych parametrach co obecnie istniejąca, - wymienić instalację elektryczną i oświetlenie na nową, - wymienić posadzki antypoślizgowe, - wymienić istniejące drzwi na drzwi metalowe ocieplane, stolarkę okienną, - demontaż wyposażenia starej instalacji dozowania siarczanu żelazowego, - montaż umywalki z podgrzewaczem przepływowym montowanym pod umywalką. Należy zabezpieczyć zewnętrzne zbiorniki magazynowe siarczanu klapami - 3 kpl., oraz wykonać nowe pokrycie zbiorników przed budynkiem. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków i pompowni głównej. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W związku z zamieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat i innych systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego; wykonawca wraz z oferta składa oświadczenie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający ze względu na prowadzenie postępowania w języku polskim, uważa za nieobowiązujące zapisy w języku obcym znajdujące się w Dokumentacji Technicznej - Część szczegółowa do projektu 02- Załącznik B01. W Załączniku B01 obowiązuje tylko część w języku polskim dotycząca parametrów technicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.26.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 Pzp) a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale 11 ust. 3 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Z wniesionego wadium, w tym także treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w rozdziale XI ust. 3 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znak sprawy: 1/2012 na Modernizację oczyszczalni ścieków w Pyrzycach. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z tym że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - Bank GBS Gorzów Wlkp. 84 8363 0004 0002 1757 2000 0001. W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 02.03.2012 r. godzina 10:00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca może załączyć do oferty przelew, o którym mowa w ust. 6 rozdziału XI. W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, o którym mowa w ust 6 rozdziału XI potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 9. Kopię lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 3 lit. b) - e) niniejszego rozdziału (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 02.03.2012 r. 10. Wadium może wnieść osoba trzecia. 11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. II. Zwrot wadium. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego rozdziału, tj. art. 46 ust. 4a Pzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 niniejszego rozdziału, tj. art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego (jeżeli wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym), na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. III. Zatrzymanie wadium. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

·                    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·              III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

·              III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonywaniu, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu, remoncie, rozbiórce lub modernizacji oczyszczalni wód lub ścieków, przepompowni, instalacji wodno - kanalizacyjnych lub ujęć wody o wartości brutto co najmniej 4.000.000 zł. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie stanowi załacznik nr 2a do SIWZ) oraz na podstawie wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załacznik nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy w wykazie wykonanych robót budowlanych zostaną określone roboty budowlane obejmujące swoim zakresem roboty budowlane określone w opisie sposobu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia oraz inne roboty budowlane, Wykonawca określa wartość wykonanych robót budowlanych w celu wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

·              III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

·              III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: a) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ramach tych uprawnień, w tym co najmniej kierowanie 1 robotą budowlaną związaną z wykonywaniem, odbudową, rozbudową, nadbudową, przebudową, montażem, remontem lub modernizacją oczyszczalni ścieków, oraz b) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ramach tych uprawnień, oraz c) 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, posiadającą co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ramach tych uprawnień; W przypadku posiadania uprawnień budowlanych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami budowlanymi, o których mowa w opisie sposobu oceny warunku dysonowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008. 63, poz. 394 z późn. zm.). Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie: - informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie stanowi załacznik nr 2a do SIWZ), - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Wykaz osób stanowi załacznik nr 4 do SIWZ, - oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·              III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                        Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 2.000.000 zł. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie stanowi załacznik nr 2a do SIWZ) oraz na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·              III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·              III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·              III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Aktu Umowy oraz podanych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: A. Przedłużenie Czasu na Ukończenie: (a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności następstwem klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych, trudnych do przewidzenia i znacznie odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów. (b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy; (c) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; (d) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji oraz eksploatatorów infrastruktury i właścicieli gruntów niezbędnych do realizacji Robót, w szczególności: (e) przekroczenie zakreślonych przez prawo typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; (f) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; (g) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin Przedłużenie Czasu na Ukończenie może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: (a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji Robót, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania Robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Robót lub ich kosztów, jak również kosztów eksploatacji Robót; - konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. (b) Zmiana osób podanych w Ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje Roboty. Zmiana będzie możliwa na osoby spełniające wymogi opisane w SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inżyniera i Zamawiającego na zaproponowaną osobę. C. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: (a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Robót. (b) Zmiana obowiązującej stawki VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. (c) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek decyzji Zamawiającego lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji projektu. Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów Zamawiającego lub zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. (d) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Robót. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje. (e) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcia kolizji. (f) Zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, np. zmiana nr rachunku bankowego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ppkpyrzyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce Sekretariat - pokój nr 17..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce Sekretariat - pokój nr 17...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-224/10-00 z dnia 8 czerwca 2011r. 2. Termin wykonania zamówienia: A) Roboty zostaną ukończone w terminie do 31/10/2013 r., tj. w Czasie na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2. B)Zakończenie przedmiotu zamówienia, tj. Wydanie Świadectwa Przejęcia: 30/11/2013 r. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Wspólny Słownik Zamówień: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.12.13-4, 45.11.13.00-1, 45.11.30.00-2, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.11.12-3, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.20.00-4, 45.23.24.10-9, 45.23.24.11-6, 45.23.24.40-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.25.20.00-8, 45.25.21.00-9, 45.25.21.21-2, 45.25.21.22-9, 45.25.21.27-4, 45.25.21.30-8, 45.25.22.00-0, 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.13.00-7, 45.26.20.00-1, 45.26.21.00-2, 45.26.21.10-2, 45.26.21.20-8, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.26.23.11-4, 45.26.23.20-0, 45.26.23.21-7, 45.26.23.50-9, 45.26.23.60-2, 45.26.24.20-8, 45.26.24.25-6, 45.26.25.20-2, 45.26.26.00-7, 45.26.26.20-3, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.43.10-7, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.57.00-5, 45.31.70.00-2, 45.31.71.00-3, 45.13.73.00-5, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00-4. 45.33.00.00-9, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.24-9, 45.42.11.25-6, 45.42.11.40-7, 45.42.11.60-3, 45.42.20.00-1, 45.43.00.00-0, 45.43.21.00-5, 45.43.21.10-8, 45.43.21.13-9, 45.43.21.20-1, 45.43.21.30-4, 45.43.22.10-9, 45.44.00.00-3, 45.44.20.00-7, 45.42.21.00-8, 45.42.21.20-4, 45.42.21.21-1, 45.42.21.80-2, 45.42.22.00-9, 45.45.00.00-6.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 
informacje udostępnił:Karolina Woźna
data udostępnienia: 2012-02-14 12:58:10
ostatnia modyfikacja: Karolina Woźna 2012-06-26 12:24:22 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 48348